Khun Mai Massage
Untitled Document  

Algemene Voorwaarden

Artikel 1.

ALGEMEEN

Khun Mai Therapie is een natuurgeneeskundige praktijk gevestigd aan de Philipsdaalder 82 te Dronten, waar paramedische behandelingen worden uitgevoerd. Khun Mai Therapie is aangesloten bij VBAG, RBCZ en TCZ. Khun Mai Therapie werkt volgens de reglementen van VBAG, RBCZ en TCZ. De therapeutische behandelingen worden enkel op locatie aan Philipsdaalder 82 verricht.

Khun Mai Massage is een massagesalon gevestigd aan de Philipsdaalder 82 te Dronten, waar ontspannende lichaamsbehandelingen worden uitgevoerd. Alle behandelingen worden aan Philipsdaalder 82 verricht.

Khun Mai Therapie en Khun Mai Massage worden in het vervolg van dit reglement Khun Mai genoemd. De mensen die komen voor een behandeling worden klanten / patiënten genoemd in het vervolg van deze algemene voorwaarden.

Een begrippenlijst en definities staan achter in dit document afgedrukt. Zie hiervoor artikel 19.

Als de algemene voorwaarden van Khun Mai niet toereikend zijn, gelden de reglementen van VAG, RBCZ en TCZ. Voor alle problemen bij Khun Mai van allerlei aard, die niet door deze algemene voorwaarden worden opgelost, kunt U de geschillencommissie raadplegen van de RBCZ. Op de website van VBAG vind U informatie over de WKKGZ (Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen zorg). Khun Mai is per 1 januari 2018 collectief aangesloten bij Quasir.

 

Artikel 2.

TOEPASSING

 1. Op alle offertes, (order)bevestigingen en overeenkomsten tussen Khun Mai enerzijds en de opdrachtgever / cliënt / patiënt anderzijds zijn onder uitdrukkelijke uitsluiting van andere algemene voorwaarden uitsluitend de Algemene Voorwaarden van Khun Mai van toepassing.
 2. Acceptatie van een offerte of (order)bevestiging c.q. het anderszins tot stand komen van een overeenkomst houdt in dat opdrachtgever de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden heeft aanvaard en afstand doet van de toepasselijkheid van eventuele Algemene Voorwaarden van de opdrachtgever.
 3. Alle offertes worden gedurende een maand gestand gedaan, tenzij de offerte anders vermeldt.
 4. Indien in een acceptatie van een offerte voorbehouden of wijzigingen ten opzichte van een offerte worden aangebracht, komt de overeenkomst pas tot stand indien Khun Mai aan de opdrachtgever schriftelijk bericht heeft met deze afwijkingen van de offerte in te stemmen.

 

Artikel 3.

AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN

 1. Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn slechts van kracht indien dit schriftelijk door Khun Mai is bevestigd.
 2. Indien van een of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.
 3. Wanneer door Khun Mai gedurende kortere of langere tijd afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden op enig punt en / of onderdeel uitdrukkelijk of stilzwijgend zijn toegestaan, laat zulks het recht van Khun Mai op directe en strikte naleving van de Algemene Voorwaarden voor de toekomst onverlet. Ook indien Khun Mai een of meer bepalingen uit deze voorwaarden gedurende een periode niet stipt heeft toegepast, kan de betrokken opdrachtgever hieraan geen rechten ontlenen voor de toekomst.

 

Artikel 4.

WIJZIGING VAN EEN OPDRACHT OF CONTRACT

 1. Wijzigingen in een opdracht  of contract zijn slechts van kracht indien deze schriftelijk door Khun Mai zijn bevestigd.
 2. Bij een contract kunnen, behoudens het bepaalde in artikel 4d slechts tussentijdse wijzigingen plaatsvinden met wederzijds goedvinden c.q. rechterlijke tussenkomst.
 3. Bij een overeenkomst met een looptijd van meer dan een jaar behoudt Khun Mai zich het recht om jaarlijks tarieven, dienstverlening en / of voorwaarden tussentijds te wijzigen. Khun Mai zal de opdrachtgever tijdig voor het verstrijken van een vol contractjaar over de voorgenomen wijziging(en) schriftelijk informeren. De opdrachtgever wordt geacht met de wijziging(en) te hebben ingestemd tenzij bij Khun Mai binnen tien werkdagen na de kennisgeving het tegendeel bericht en het contract beëindigd conform artikel 15.
 4. Het in dit artikel bepaalde laat onverlet het recht van Khun Mai om ten gevolge van wettelijke regelingen de dienstverlening en / of voorwaarden tussentijds te wijzigen. Khun Mai is gerechtigd eventuele direct of indirect uit wettelijke regelingen voortvloeiende extra kosten met ingang van de eerstvolgende factuurdatum aan de opdrachtgever door te berekenen.

 

Artikel 5.

DUUR VAN EEN OPDRACHT OF CONTRACT

 1. Tenzij in de overeenkomst anders is bepaald, wordt een contract aangegaan voor de duur van minimaal 1 jaar, ingaande de eerste dag van de maand volgend op die waarin de offerte of de overeenkomst is ondertekend of per direct na de eerste behandeling.
 2. Na ommekomst van de overeengekomen contractperiode wordt de overeenkomst telkens van rechtswege voor eenzelfde periode verlengd, tenzij een van de partijen haar met opzegtermijn van 1 kalendermaand bij aangetekende brief heeft opgezegd. Deze opzegging kan geschieden zonder opgaaf van reden(en).
 3. Indien sprake is van wijzigingen van tarieven, dienstverlening en / of voorwaarden niet zijnde wijzigingen conform de artikelen 4d en/ of 10b zal Khun Mai de opdrachtgever tijdig voor het verstrijken van de contractperiode een schriftelijk voorstel tot verlenging van de betreffende overeenkomst (prolongatievoorstel) doen toekomen. De opdrachtgever wordt geacht met de wijziging(en) te hebben ingestemd tenzij Khun Mai binnen 10 werkdagen na de kennisgeving van het tegendeel heeft bericht.
 4. Een strippenkaart of kortingskaart vertegenwoordigt een financiële geldigheid van een jaar. Na het verstrijken van een jaar dient het verschil op de behandeling met het dan gebruikte tarief contant of per bank te worden voldaan. Voor cadeaubonnen geldt een financiële geldigheid van 3 maanden of de geldigheidsdatum op het waardepapier. Na geldigheidsdatum is de cadeaubon niet meer inwisselbaar tegen een dienstverlening door Khun Mai.

 

Artikel 6.

OMVANG VAN DIENSTVERLENING

 1. De dienstverlening die Khun Mai aan de opdrachtgever zal leveren omvat de in de overeenkomst genoemde diensten. De diensten zullen, indien niet anders afgesproken, overeenkomstig het contract en / of overeenkomst gelden gedurende de gehele looptijd van het contract op opdracht. Pauzes en kleine onderbrekingen tijdens de behandeling, bepaald door Khun Mai , zullen geheel voor kosten zijn van de klant / patiënt.
 2. Behandelingen en therapieën worden gegeven binnen de voor de behandeling / therapie staande tijd. Deze tijd is inclusief omkleden van de cliënt / patiënt en benodigde anamnese. Het maken van vervolgafspraak valt buiten de voor therapie / behandeling gestelde tijd.

 

Artikel 7.

NIET VERSCHIJNEN

 1. Voor zover in de offerte of overeenkomst geen behandelschema is vermeld, zal Khun Mai haar diensten verlenen volgens een voor Khun Mai gangbaar behandelschema. Bij hantering van het genoemde behandelschema komt verhindering, het niet reageren of niet verschijnen van een persoon / personen voor risico van de opdrachtgever zoals omschreven in artikel 9c.
 2. Indien een deelnemer van een workshop, training of cursus niet verschijnt, is Khun Mai gerechtigd, mits anders overeengekomen, de desbetreffende dienst(en) volgens artikel 8b in rekening te brengen, onverkort haar recht op betaling van de alle in deze door haar gemaakte kosten.
 3. Indien een cliënt / patiënt niet verschijnt voor een behandeling / therapie, is Khun Mai gerechtigd, mits anders overeengekomen, de desbetreffende dienst(en) volgens artikel 8a in rekening te brengen, onverkort haar recht op betaling van alle in deze door haar gemaakte kosten.

 

Artikel 8.

ANNULERING

 1. Annulering van een losse behandeling door de cliënt / patiënt dient uiterlijk 24 uur voor de afgesproken afspraak te geschieden. Indien annulering niet of te laat geschiedt, is Khun Mai gerechtigd de desbetreffende diens(en ) in rekening te brengen, onverkort haar recht op betaling van de alle in deze door gemaakte kosten.
 2. Annulering door deelnemer / opdrachtgever van een workshop, training of cursus is tot 14 dagen voor de aanvang zonder kosten mogelijk. Annulering tussen 14 dagen en 24 uur voor aanvang is Khun Mai gerechtigd de desbetreffende dienst(en) voor 70% in rekening te brengen, onverkort haar recht op betaling van de alle in deze door haar gemaakte kosten. Indien annulering binnen 24 uur voor aanvang geschiedt of er geen annulering plaatsvindt zonder opkomst van de deelnemer / opdrachtgever, is Khun Mai gerechtigd de desbetreffende dienst(en) voor 100% in rekening te brengen, onverkort haar recht op betaling van de alle in deze door haar gemaakte kosten.
 3. Annulering van afgesloten contracten / opdrachten voor presentaties, demonstraties, bedrijfsmassages, evenementenmassages en overige massages op locatie dienen door de opdrachtgever / contactpersoon uiterlijk een kalendermaand voor de aanvang dag schriftelijk per aangetekende brief te geschieden, tenzij anders is overeengekomen. Daarbij wordt door Khun Mai € 150,- administratiekosten bij de opdrachtgever in rekening gebracht. Indien annulering niet of te laat geschiedt, is Khun Mai gerechtigd de desbetreffende dienst(en) 100 procent in rekening te brengen, onverkort haar recht op betaling van de alle in deze door haar gemaakte kosten.
 4. Bij annulering gedaan door Khun Mai zullen bij een losse behandeling de cliënt / patiënt hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld worden. Indien Khun Mai binnen 24 uur voor aanvang van de behandeling een losse behandeling annuleert wordt hiervoor een nieuwe afspraak gemaakt. Vergoeding van de door Khun Mai geannuleerde afspraak is voor beide partijen niet van toepassing.
 5. Bij het annuleren van massagesop locatie / workshop / cursussen / training / lezing / presentaties / demonstraties gedaan door Khun Mai wordt het door de deelnemer / opdrachtgever betaalde bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 kalenderdagen geretourneerd. De door de deelnemer / opdrachtgever geleden schade als gevolg van derving van inkomsten of anderszins geleden schade worden iet door Khun Mai vergoed.
 6. Indien annulering van een losse behandeling niet heeft plaats gehad of minder dan 24 uur van te voren is afgemeld heeft Khun Mai het recht om bij een eventuele vervolgafspraak € 10,00 extra te rekenen aan administratiekosten, indien de patiënt / klant besluit om toch nog op een later tijdstip een behandeling te ondergaan.
 7. Indien een klant / patiënt weigert om over te gaan tot betaling binnen de gestelde termijn van 14 dagen, omdat deze geen behandeling / massage heeft genoten of om een andere reden is Khun Mai gerechtigd om extra 25% sanctiekosten in rekening te brengen bij de eerste aanmaning. Dit bovenop de € 10,00 aan administratiekosten en de wettelijke rente. Bij een tweede aanmaning is Khun Mai gerechtigd om 50% sanctiekosten in rekening te brengen. Indien de klant / patiënt alsnog besluit om niet te betalen is Khun Mai gerechtigd om een incassobureau naar eigen keuze in te schakelen.

 

Artikel 9.

VERANTWOORDELIJKHEDEN

 1. De opdrachtgever van massages op locatie dient een deugdelijke verwarmde, ethisch en hygiënisch verantwoorde vrije ruimte per masseur ter beschikking stellen tijdens het uitvoeren van de door Khun Mai aangeboden diensten.
 2. De opdrachtgever van workshops / trainingen/ cursussen / demonstraties op locatie dient een deugdelijke verwarmde, ethische en hygiënisch verantwoorde vrije ruimte ter beschikking stellen tijdens het uitvoeren van door Khun Mai aangeboden diensten.
 3. De opdrachtgever van massages / workshops / trainingen / cursussen / demonstraties op locatie dient er zorg voor te dragen dat Khun Mai ten aller tijden de werkzaamheden ethisch en hygiënisch kan uitvoeren. Indien blijkt dat de opdrachtgever hierin in gebreke is gebleven is Khun Mai gerechtigd om de desbetreffende diensten niet aan te vangen / te onderbreken en de dienst 100% in rekening te brengen, onverkort haar recht op betaling van de alle in deze door haar gemaakte kosten.
 4. De opdrachtgever is ten allen tijden eindverantwoordelijke en verplicht zichzelf eventueel in samenwerking met een eigen contactpersoon tot de planning van het behandelschema en de organisatie van de afgesproken dag(en). Eventuele lege plaatsen als ook het niet verschijnen van deelnemers / werknemers / cliënten zullen voor rekening van de opdrachtgever zijn.
 5. De opdrachtgever dient een contactpersoon kenbaar te maken aan Khun Mai. Deze contactpersoon is tevens verantwoordelijk voor het melden van wijzigingen in het behandelschema.
 6. De deelnemer / patiënt / werknemer / cliënt dient recentelijk / actueel medicijngebruik, lichamelijke problemen / aandoeningen, zwangerschap, recentelijk / actueel behandeling door een arts, specialist. therapeut of andere behandelaren kenbaar te maken aan de medewerker(s) van Khun Mai voor aanvang van de behandeling / training / cursus / workshop.
 7. Khun Mai kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor schade of letsel voortvloeiende uit het verzwijgen van informatie genoemd zoals in artikel 9f.
 8. Khun Mai behoudt zich het recht behandeling te weigeren bij personen die onder invloed zijn van alcohol, medicijnen, geestverruimende middelen of anderszins aanleiding geven tot contra-indicatie.
 9. Khun Mai is niet verantwoordelijk voor beschadiging, verlies, of diefstal van persoonlijke bezittingen in aanloop naar / tijdens / na afloop van een behandeling / therapie / workshop / training / cursus / presentatie / lezing / demonstratie.
 10. Khun Mai streeft ernaar om alle afgesproken diensten doorgang te laten hebben. Mocht door welke omstandigheden dan ook dit niet mogelijk blijken dan tracht Khun Mai hiervoor een gelijkwaardige oplossing / vervanging te verzorgen. Indien dit niet mogelijk blijkt heeft Khun Mai het recht om de afgesproken dienst(en) te annuleren. Bij annuleringen gedaan door Khun Mai beroept Khun Mai zich op artikel 8d en 8e.

 

Artikel 10.

TARIEVEN

 1. De diensten zullen tegen de overeengekomen tarieven worden geleverd. Bij een behandelovereenkomst zijn de tarieven telkens, tenzij anders is overeengekomen, ter hoogte van een overeenkomst geldig.
 2. Khun Mai behoudt zich het recht, zonder opgaaf van reden(en), de tarieven tussentijds aan te passen.
 3. Khun Mai is niet verplicht voorafgaande aan de tariefsverhoging van behandelingen / therapieën deze kenbaar te maken aan zijn cliënten / klanten / patiënten.
 4. Op prijzen gehanteerd door Khun Mai wordt het geldende tarief omzetbelasting doorberekend.

 

Artikel 11.

GEHEIMHOUDING / PRIVACY

 1. Khun Mai zal alle informatie betreffende de opdrachtgever, het bedrijf, de bedrijfsvoering, de arbeidsomstandigheden, personeelsleden, deelnemers, cliënten, patiënten, medewerkers en alle overige informatie die zij verkrijgt bij de uitvoering van haar diensten, vertrouwelijk behandelen. Verkregen informatie wordt, zonder uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring van de betreffende persoon, nooit aan derden kenbaar gemaakt of verkocht.
 2. Khun Mai heeft geheimhoudingsverplichting zoals beschreven onder artikel 11a opgelegd aan haar medewerkers.

 

Artikel 12.

DOSSIERBEHEER EN INZAGERECHT

 1. Khun Mai kan c.q. mag van de betrokken werknemer(s) / deelnemer(s) van de opdrachtgever als ook van de opdrachtgever zelve een dossier bijhouden.
 2. Khun Mai kan c.q. mag van de betrokken cliënt(en) / patiënt(en) een dossier bijhouden.
 3. Naast Khun Mai heeft slechts de betreffende werknemer / deelnemer / cliënt / patiënt recht op inzage in dit dossier. Een opdrachtgever kan slechts inzage in dit dossier krijgen, indien hij een bevoegdheid daartoe ontleent aan een schriftelijke, specifiek voor de betreffende situatie verleende machtiging van de werknemer / deelnemer, dan wel aan een wettelijke regeling.

 

Artikel 13.

FACTURERING EN BETALING

 1. Tenzij anders is overeengekomen dient bij een opdracht / contract de opdrachtgever binnen 14 dagen na factuurdatum, zonder enig beroep op verrekening, aan Khun Mai betalen.
 2. Alle behandelingen welke zijn uitgevoerd in de praktijk van Khun Mai dienen, mits anders overeengekomen, direct na de behandeling contant te worden voldaan. Bij niet nagekomen of te laat geannuleerde afspraken verstuurd Khun Mai naar de betrokken cliënt / patiënt een factuur van betreffende afspraak. Deze dient binnen 14 dagen te worden voldaan. Bij de betaling van de factuur per bank of met mobiel bankieren wordt € 5,- extra administratiekosten berekend. Khun Mai is gerechtigd om dit bedrag te verhogen naar € 10,- voor administratiekosten als dit nodig mocht zijn.
 3. Therapeutische behandelingen dienen direct na de behandeling contant, of per bankbetaling, of m.b.v. mobiel bankieren voldaan te worden. Deze behandelingen kunnen niet op een strippenkaart of cadeaubon worden afgeschreven.
 4. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de opdrachtgever / cliënt / patiënt in verzuim. De verplichting van Khun Mai tot het verlenen van diensten wordt met ingang van de datum waarop de betalingstermijn is verstreken opgeschort, terwijl de patiënt / klant / cliënt / opdrachtgever met ingang van die datum over het openstaande bedrag in ieder geval de wettelijke rent is verschuldigd.
 5. Bij de in artikel 13d genoemde verzuim komen alle rechterlijke en buiten rechterlijke kosten voor rekening van de opdrachtgever / cliënt / patiënt / klant. Daaronder vallen onder anderen de kosten van de advocaten, deurwaarders en incassobureaus, vastgesteld overeenkomstig de geldende c.q. gebruikelijke tarieven.
 6. Voor het geval naar het oordeel van Khun Mai de financiële positie van de opdrachtgever risico's met zich brengt, is Khun Mai gerechtigd om de betalingstermijn te bekorten en / of voorafgaand zekerheid te vragen voor betaling.
 7. Bij overschrijding van de betalingstermijn van een aanbetaling is Khun Mai gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.
 8. Strippenkaarten en cadeaubonnen zijn niet tegen geld inwisselbaar.
 9. U dient bij elke behandeling twee badlakens of grote handdoeken per persoon mee te nemen. Indien U geen grote handdoeken of badlakens meeneemt zijn de kosten voor een behandeling € 4,- duurder. Het ingebrachte geld van de handdoekenservice wordt aan goede doelen gedoneerd.

 

Artikel 14.

AANSPRAKELIJKHEID

 1. De aansprakelijkheid van Khun Mai voor schade voortvloeiend uit de door haar verrichte diensten is beperkt tot maximaal € 1.000.000,- per gebeurtenis. In alle gevallen is iedere aansprakelijkheid van Khun Mai beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door assuradeuren van Khun Mai wordt uitbetaald, dan wel tot het bedrag dat Khun Mai ter zake daadwerkelijk op derden kan verhalen, zoals aangegeven in de reglementen van de VBAG.
 2. De opdrachtgever vrijwaart Khun Mai voor aanspraken door derden, waaronder begrepen de cliënt(en) /patiënt (en) van de opdrachtgever indien Khun Mai uit naam van de opdrachtgever werkzaam is.
 3. Khun Mai is niet aansprakelijk voor het niet, niet tijdig of niet geheel nakomen van haar verplichtingen ten gevolge van tekortkomingen die niet aan Khun Mai kunnen worden toegerekend.
 4. Schade welke door een opdrachtgever / werknemer / deelnemer / cliënt / patiënt veroorzaakt is aan have en goed welke door Khun Mai beschikbaar is gesteld of welke door Khun Mai is gehuurd / gekocht zullen voor rekening zijn van de veroorzaker.
 5. Khun Mai is niet aansprakelijk te stellen voor beschadiging, diefstal of verlies van persoonlijke bezittingen.
 6. Khun Mai is niet aansprakelijk te stellen voor schade en/of letsel als gevolg van verzwijgen van medische informatie zoals lichamelijke en/of geestelijke aandoeningen, zwangerschap, blessures en medicijngebruik.

 

Artikel 15.

TUSSENTIJDSE ONTBINDING

 1. Tenzij sprake is van wijzigingen als bepaald in de artikelen 4d en / of 10b, is in geval van tussentijdse wijzigingen van tarieven, dienstverlening en / of voorwaarden bij meerjarige overeenkomsten de opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst met ingang van volgend contractjaar tussentijds te ontbinden bij aangetekende brief. Deze aangetekende brief dient uiterlijk een maand voor aanvang van het nieuwe contractjaar door Khun Mai te zijn ontvangen.
 2. Khun Mai is gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang tussentijds te ontbinden indien zij dit ingevolge wettelijke regelingen redelijkerwijs noodzakelijk acht.
 3. Ieder der partijen is, onverminderd het recht op vergoeding van kosten, schaden en interesten, gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang tussentijds te ontbinden indien;
  • De wederpartij een of meer van haar verplichtingen niet is nagekomen en nalatig is in haar verplichtingen te voldoen binnen een aan haar bij aangetekende brief voor nakoming gestelde termijn.
  • Ter zake van de wederpartij faillissement of surseance van betaling wordt aangevraagd of verleend, dan wel maatregelen worden getroffen die duiden op beëindiging of staking van de onderneming.
  • De wederpartij komt te overlijden, onder curatele wordt gesteld dan wel in liquidatie mocht komen te verkeren.

 

Artikel 16.

EIGENDOM EN INTELLECTUEEL EIGENDOM

 1. Apparatuur / materieel / producten / inboedel en inventaris welke eigendom zijn van Khun Mai worden zonder overeenkomst tussen beide partijen niet uitgeleend / verhuurd. Bij vermissing, verduistering of ontvreemding van eigendommen van Khun Mai doet Khun Mai direct aangifte bij politie.
 2. Khun Mai is en blijft rechthebbende op bestaande en/of toekomstige rechten van intellectuele eigendommen die voortkomen uit c.q. ontstaan tijdens c.q. verband houden met (de uitvoering) van overeenkomst, zoals bijvoorbeeld – doch niet uitsluitend- verstrekte leerstof, (opleiding) boeken, (opleiding) materiaal, apparatuur, programmatuur, documentatie e.d. Een en ander, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 3. De uitoefening van de in het vorige lid vermelde rechten – openbaarmaking of overdracht van gegevens daaronder begrepen – is zowel tijdens als na afloop van de uitvoering van de overeenkomst nadrukkelijk en uitsluitend aan Khun Mai voorbehouden.
 4. Het maken van beeld en/of geluidsopnamen van een opleiding is verboden, tenzij partijen nadrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

 

Artikel 17.

KENNISNEMING ALGEMENE VOORWAARDEN

De algemene voorwaarden kunt u altijd nalezen op alle drie de websites namelijk: www.khunmaimassage.nl, www.khunmaitherapie.nl en www.khunmai.nl. In het kantoor van Khun Mai is ook altijd een uitgeprint exemplaar beschikbaar. Een samenvatting van de huisregels is extra op het prikbord bevestigd.

 

Artikel 18.

VEILIGHEID

De klanten dienen zich tijdens het bezoek en de behandeling aan de richtlijnen van de medewerkers van Khun Mai te houden. Dit in verband met uw eigen veiligheid en voor het rendement van uw behandeling.

Ook bij het uitbreken van brand of bij een incidentele gebeurtenis tijdens uw bezoek aan Khun Mai dient u de richtlijnen van de medewerkers van Khun Mai op te volgen.

 

Artikel 19.

DEFINITIES EN BEGRIPPENLIJST

Khun Mai; bestaand uit Khun Mai Massage en Khun Mai Therapie, gevestigd Dronten, Philipsdaalder 82, 8253 CM te Dronten, Tel : 0321-311001. Hierna vernoemd Khun Mai. (zie ook artikel 1, algemeen)

Medewerker; een persoon welke in dienst of werkzaam is voor en/of onder de naam van Khun Mai.
Aangeboden dienstverlening; Natuurgeneeskundige behandelingen en Ontspannende behandelingen ter bevordering van een goede (lichamelijke) gezondheid van personen, groepen en bedrijven middels het verzorgen van diverse erkende natuurgeneeskundige therapieën en massages in de praktijk en op locatie. Hieronder worden naast individuele behandelingen ook workshops, trainingen, cursussen, lezingen, demonstraties en presentaties bedoeld.

Cliënt; de persoon welke een behandeling ondergaat bij een masseur behandelaar / therapeut in dienst of werkende voor Khun Mai.

Patiënt; de persoon welke een behandeling ondergaat bij een behandelaar / therapeut in dienst of werkende bij Khun Mai.

Therapie / Behandeling; een overeenkomst tussen Khun Mai enerzijds en de cliënt / patiënt anderzijds waarbij tegen betaling door de cliënt / patiënt , een behandeling wordt gegeven door Khun Mai.

Huisregels; het reglement waar de cliënt / patiënt zich aan dient te houden in de aanloop naar en / of tijdens de behandeling / therapie. Huisregels zijn van kracht op de vestiging aan de Philipsdaalder 82 te Dronten.

Opdracht; een overeenkomst tussen Khun Mai enerzijds en de opdrachtgever anderzijds waarbij tegen betaling door de opdrachtgever, een dienst(en) wordt / worden verleend door Khun Mai.

Contract; een schriftelijke overeenkomst tussen Khun Mai enerzijds en de opdrachtgever anderzijds voor een bepaalde duur waarbij tegen betaling van een vergoeding door de opdrachtgever een dienst(en) wordt / worden verleend door Khun Mai.

Opdrachtgever; de wederpartij van Khun Mai welke Khun Mai de opdracht gegeven heeft tot het geven tegen betaling van massages / behandelingen aan huis of op locatie voor workshops, cursussen, trainingen, behandelingen, demonstraties of presentaties.

Contactpersoon; een personeelslid welke is aangesteld door de opdrachtgever of de opdrachtgever zelve die verantwoordelijk is voor het onderhouden van de contacten tussen opdrachtgever en Khun Mai.

Werknemer; een personeelslid van de opdrachtgever.

Deelnemer; de persoon welke deelneemt aan een behandeling, workshop, training, cursus of presentatie in opdracht van de opdrachtgever of de opdrachtgever zelve.

VBAG
Vereniging ter Bevordering van Alternatieve Geneeswijzen. Dit is een beroepsvereniging, die de kwaliteit van de behandelingen van haar leden , zoals Khun Mai garandeert. Klanten kunnen in aanmerking komen voor een vergoeding van hun ziektekostenverzekeraar, indien deze klanten een aanvullend pakket hebben afgesloten.
ADRES:
Secretariaat VBAG
Berg 65C
5871 CB Nuenen
Tel: 040-2838988
Website: www.vbag.nl
E-mail: info@vbag.nl

NVVT
Nederlandse Vereniging voor Voetreflex Therapeuten.
Deze vereniging stelt zich tot doel om de kwaliteit van de voetreflex therapie van de afgestudeerde therapeuten op een hoog en aanvaardbaar niveau te houden. Hiertoe worden bijscholingen georganiseerd.
ADRES:
Secretariaat NVVT
Molenstraat 73
1791 DK Den Burg
Tel: 0222-319708
Website: www.nvvt.net

RBCZ
Stichting HBO Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg.
Deze Stichting stelt zich tot doel om als overkoepelende organisatie HBO Therapeuten te certificeren en registreren. Een titel die is vastgelegd in het Benelux Merkenbureau. Deze stichting verleent diensten aan beroepsverenigingen zoals de VBAG.
ADRES:
Secretariaat RBCZ
Postbus 70
4700 AB Roosendaal
Tel: 0165-564652
Website: www.rbcz.nu
E-mail: info@rbcz.nu

TCZ
Stichting Tuchtrecht Complementaire Zorg
TCZ richt zich alleen op het tuchtrecht. De VBAG hanteert zelf een uniforme klachtenregeling. De aard van de klacht bepaalt of het een zaak is voor het tuchtrecht of voor de klachtenregeling. Een tuchtrechtcollege beoordeelt zaken die gaan over de behandeling of de effecten van een behandeling. Bij de klachtenregeling gaat het vaak om zaken die te maken hebben met de communicatie tussen therapeut en cliënt zoals bijvoorbeeld onjuiste nota’s; en niet nakomen van afspraken.
ADRES:
Secretariaat RBCZ
Postbus 70
4700 AB Roosendaal
Tel:0165-564652
Website: www.tcz.nl
E-mail: klachten@tcz.nu

 

Khun Mai

HUISREGELS

 1. Hygiëne en ethiek zijn belangrijk in de praktijk. Wij verwachten uw volledige medewerking op dit vlak.
 2. Graag uw eigen badlaken(s) of grote handdoeken meenemen. Twee badlakens / handdoeken per persoon.
 3. Uw medische en persoonlijke gegevens worden niet verstrekt aan derden zonder uw schriftelijke toestemming.
 4. Voor de eerste behandeling of uiterlijk vlak na de eerste behandeling dient u het anamneseformulier in te vullen.
 5. Bij twijfel over uw aandoening of blessure kan de therapeut de behandeling staken. Na raadpleging van een arts kunnen vervolgbehandelingen plaats vinden.
 6. Als u reeds onder behandeling bent bij een andere therapeut, arts of specialist, dient u vooraf te overleggen of de voorgestelde behandelingen een zinvolle aanvulling zijn.
 7. Medicijngebruik dient u aan de behandelend therapeut aan te geven.
 8. Khun Mai is niet verantwoordelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van uw persoonlijke bezittingen.
 9. Khun Mai is niet verantwoordelijk voor schade of letsel, ontstaan door het verzwijgen van medische informatie.
 10. Khun Mai houdt zich het recht om mensen te weigeren die onder invloed zijn van geestverruimende middelen of andere contra-indicatie hebben.
 11. Bij Khun Mai dient uw mobiele telefoon uit te staan. Enkel in dringende gevallen mag uw telefoon in de trilstand of stilstaand aan laten staan.
 12. Roken is niet toegestaan bij Khun Mai.
 13. Betalingen uitsluitend contant of na toestemming van Khun Mai per bank. Of met mobiel bankieren.
 14. Gemaakte afspraken dient u minimaal 24 uur voor aanvang te annuleren. Niet of te laat geannuleerde afspraken worden aan u doorberekend.

 

 
© Copyright Khun Mai Massage 2004 - 2018